• تا ۱۰ مرداد ماه 👇
   هزینه ثبت نام ۱۰۰ هزار تومان
  • تا ۲۰ مرداد ماه👇
   ۱۳۰ هزار تومان
  • از ۲۰ مرداد ماه به بعد👇
   ۱۵۰ هزار تومان